Evidenční listy vrhu

31.1.2021, Hana Svobodová

Kdo je povinen evidenční listy vrhů vytvářet a komu se posílají? Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Článek převzat z Myslivosti

Kdo je povinen evidenční listy vrhů vytvářet a komu se posílají?

Nově vešla v platnost novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání. V novele je zakotvena povinnost tak zvaných evidenčních listů vrhů. Chovatelé se často ptají, co to pro ně v praxi znamená, kdo je povinen evidenční listy vrhů vytvářet a komu se posílají. Následující povídání by mohlo celou problematiku trochu objasnit.
 
Ve zmíněném zákoně v § 7a, Ochrana psů a koček při jejich rozmnožování je v bodě (4) uvedeno, že Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou povinni vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat, do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů jednotlivých štěňat a uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.
 
Požadavek na vyplnění evidenčního vrhu se vztahuje na chovatele, tedy na toho, u koho se vrh narodil, nikoliv na chovatelský klub nebo plemennou knihu.
Materiál se nikam neposílá, ale chovatel jej musí uchovávat po dobu tří let pro případ kontroly státních orgánů (Státní veterinární správa, Policie, Finanční úřad atd).
Zákonem je přesně dáno jaké informace musí evidenční list vrhu obsahovat. Jedná se o:
- identifikační údaje chovatele,
- místo odchovu štěňat,
- informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,
 - informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví,
 - informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.
 
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svém webu závazný formulář evidenčního listu. Slovo „závazný“ je v tomto případě podstatné a evidenční list vrhu není možné nahradit přihláškou vrhu k zápisu do plemenné knihy, a to přesto, že přihláška vrhu obsahuje většinu požadovaných informací. Některé chovatelské kluby, například Klub chovatelů teriérů formulář evidenčního listu vrhu na svém webu také zveřejnily.
Evidenční list vrhu se vystavuje na štěňata narozená od 1. února 2021 a jeho nevyplnění může být sankciováno.
 
Evidenčním listem vrhu ale výčet nových povinnosti pro chovatele nekončí. Platí, že je chovatel povinen:
- vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,
- poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně,
- vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje evidenčním listem požadované údaje.
 
Informace o péči o štěně nejsou žádnou novinkou a většina chovatelů je poskytuje dlouhou dobu. Trochu složitější je to s předáváním dalších informací. Možnosti jsou zhruba tři.
Lze kopírovat evidenční list vrhu a dávat jej s každým štěnětem. Pravdou je, že nabyvateli štěněte není nic do toho, kolik štěňat ve vrhu bylo, jak se jmenují nebo jaká mají čísla čipu.
Druhou možností je si stáhnout z webu Ministerstva zemědělství formulář s názvem převodní list štěněte a ke každému štěněti jej vyplnit.
Třetí možností je smlouva mezi chovatelem a nabyvatelem štěněte, kterou také řada chovatelů, ale určitě ne všichni, využívá. Ve smlouvě ale musí být všechny zákonem požadované údaje uvedeny. Jako doklad o čísle čipu, očkování případně odčervení může samozřejmě sloužit očkovací průkaz štěněte nebo jeho pas.
 
Z uvedeného vyplývá, že chovatele čeká další a z pohledu většiny lidí nadbytečná administrativa. Záměrem tvůrců zákona byla snaha o to, aby bylo možné dokázat, odkud které štěně pochází a postihnout pak případné nekorektní chovy. Některé údaje jak v evidenčním listu vrhu, tak v převodním listu štěněte nebo ve smlouvě jsou ale sporné nebo spíše nadbytečné. Jako příklad dobře poslouží uvádění uhynulých štěňat. I kdyby jich několik uhynulo, stejně to chovateli nikdo neprokáže.
 
Českomoravská kynologická unie vyvolala s Ministerstvem zemědělství jednání se snahou vysvětlit, že přihláška vrhu k zápisu do plemenné knihy evidenční list vrhu plně nahrazuje, že dokladem o očkování nebo odčervení štěňat je očkovací průkaz nebo pas a že čísla čipů jsou v nich stejně jako v průkazu původu uvedena. Důležité určitě je, že jsou i potvrzena veterinářem, takže se nejedná o vymyšlený údaj.
Požadavky byly odmítnuty s tím, že nejsme jedinou kynologickou organizací vystavující průkazy původu, že to dělají například i mezinárodní chovatelské kluby, u kterých jakákoliv kontrola v plemenné knize je neproveditelná a že pravidla by měla platit pro všechny. ČMKU ale bylo přislíbeno, že ministerstvo poskytne vyjádření k tomu, zda by se například informace o jménech štěňat a číslech čipů daly doložit kopií přihlášky vrhu k zápisu. Zatím vyjádření nedorazilo.
Pravdou je, že vyplnění evidenčního listu vrhu není příliš náročné, že informace o péči o štěně, o provedeném očkování a odčervení a o jeho rodičích slušný chovatel nabyvateli nějakou formou poskytuje.
Pravdou ale asi také je, že uvedené požadavky dopadnou nejvíc na organizované chovatele, přesněji řečeno na chovatele psů s průkazem původu. Čas ukáže, zda to bude mít význam v případě chovu psů bez průkazu původu a v nechvalně známých množíren.

Vladimíra TICHÁ

https://myslivost.cz/Pro-myslivce/Ze-zivota-myslivcu/Evidencni-listy-vrhu 


DALŠÍ ČLÁNKY V TÉTO KATEGORII

2.10.2022
FAQ - často kladené dotazy

14.3.2022
English informations

1.1.2022
Pravidla pro udělování příspěvku na odchov vrhu málopočetných plemen

1.1.2022
Pravidla pro zadávání inzerce

1.1.2022
Jak získat krycí list