Lovecké zkoušky - jaké a proč

19.10.2020, Redakční rada

Patříte-li mezi ty majitele, kteří vlastní poprvé pejska loveckého plemene a uvažujete o tom, že budete svého svěřence v budoucnu využívat v chovu, vystavovat na výstavách nebo připravovat na některou z loveckých zkoušek, zde najdete odpovědi na vaše otázky ohledně zkoušek.

LOVECKÉ ZKOUŠKY 

JARNÍ SVOD MLADÝCH PSŮ
Jarní svod mladých psů (nejsou to tzv. jarní zkoušky tento výraz je pro zkoušky vloh) je jednoduché posouzení exteriéru psa, o kterém se provede zápis na předepsaný formulář. Toto hodnocení je velmi významné zejména pro chovatelské kluby a také pro samotné chovatele, kteří si takto mohou ověřit, nakolik bylo úspěšné spojení rodičů daného psa či feny a zda rodiče nepředávají na potomstvo hrubé exteriérové vady. Minimální věk psa pro účast na jarním svodu je 6. měsíců. Na jarním svodu se kontroluje výška psa, celkový vzhled, barva oka, typ a barva srsti, zuby a skus (pro další chov nesmí chybět žádné zuby u většiny loveckých psů a skus musí být vždy nůžkový), také povaha aj. a vyznačí se případné nežádoucí vady. O účasti psa na jarním svodu se provede zápis do průkazu původu. Jarní svod není povinný.
Jarní svody pořádají jednotlivé Okresní myslivecké spolky (OMS) každý rok zpravidla na jaře (přibližně v termínech duben – květen). Pro účast na svodu kontaktujte nejbližší OMS, kde Vám podají podrobnější informace o místě a termínu svodu, příp. zašlou přihlášku (seznam OMSů i s kontakty najdete na http://www.cmmj.cz/). Jarního svodu psů se však můžete účastnit kdekoliv v republice, účast ve Vašem okrese není podmínkou. Jarní svody loveckých psů mohou pořádat také jednotlivé chovatelské kluby.
Se sebou na jarní svod nezapomeňte průkaz původu, očkovací průkaz, případně vyplněnou přihlášku.

LOVECKÉ ZKOUŠKY

Před absolvováním zkoušek s Vaším svěřencem bude určitě vhodné podrobně se seznámit nejprve s teorií. Pokud nejste členy Českomoravské myslivecké jednoty a s výcvikem loveckého psa nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme kontaktovat zkušeného cvičitele ohařů ve Vašem okolí, který by Vám buď to vypomohl s výcvikem a umožnil vstup do honitby nebo sám za úplatu Vašeho ohaře vycvičil a na zkouškách předvedl. I v tomto případě bude ku prospěchu věci, pokud se i Vy sami seznámíte s teorií výcviku i hodnocením psa na zkouškách. Práce psa při jednotlivých zkouškových disciplínách Vám může pomoci pochopit typické vlohy ohaře a jeho přirozené chování v honitbě. Proto doporučujeme opatřit si především zkušební řád pro zkoušky z výkonu loveckých psů. Naleznete ho v PDF formátu zde. Další možností je zkusit se zeptat na sekretariátu OMSu. Zkušební řád pro zkoušky z výkonu loveckých psů platný od 1.4.2014 má i dodatky, např. zde.

Výtah důležitých informací týkajících se loveckých zkoušek:
Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo (jsou-li v majetku cizích státních příslušníků) v uznaných plemenných knihách F.C.I.
Loveckých zkoušek se pes může účastnit po dosažení věku 10. měsíců. Vyjímkou jsou (ZV), kterých se mohou účastnit i psy mladší (avšak pouze, pokud se jeví po všech stránkách způsobilí).
Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let a dospělí vůdci bez loveckého lístku, kterým je rozhodčí povinen přidělit náhradního střelce. Pořadatel může požadovat tzv. poplatek za střelce případně, pokud tak uvede v propozicích, musí si účastník zajistit střelce sám.
Pes se může zkoušek stejného typu účastnit vícekrát. Psi bez zkoušek mají přednost před psy se zkouškami.
Účelem zkoušek je prokázání způsobilosti loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí vyhledat, dohledat a přinést usmrcenou či postřelenou nebo jiným způsobem zraněnou drobnou zvěř nebo vyhledat a dosledovat usmrcenou či postřelenou nebo jiným způsobem usmrcenou spárkatou zvěř. Kromě toho se na zkouškách vloh (ZV) zjišťují vrozené vlohy psů, které jsou důležitým ukazatelem při čistokrevném chovu (výsledky umožňují vytipovat a následně více využívat v chovu psy a feny, kteří prokazatelně předávají potomkům žádoucí pracovní vlohy a vlastnosti).

Nejvyšším druhem zkoušek jsou zkoušky všestranné, nejvyšší stupeň výcviku všech psů se zjišťuje na vrcholných zkouškách, soutěžích a memoriálech (v rámci našeho klubu jsou to MJS – Memoriál prof. Jaroslava Svobody a MJM – Memoriál MVDr. Jiřího Michálka).

Všechny zkoušky jsou veřejné a může se jich účastnit libovolný počet diváků (korona).

Druhy loveckých zkoušek pro ohaře
 

Zkoušky vloh (ZV) – říká se jim také jarní zkoušky, podle období, ve kterém obvykle probíhají (konání ZV na jaře však není pravidlem, jednotlivé OMSy je mohou pořádat dle uvážení kdykoliv během roku). Zkoušky vloh ohařů jsou jediné zkoušky, které nekvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného. Zkoušejí se na nich vrozené vlohy, které ještě nejsou ovlivněny vyšším stupněm výcviku (proto by ZV měly být u psa opravdu první absolvovanou loveckou zkouškou a nemá příliš význam absolvovat ZV se psem, který již před tím absolvoval zkoušky typu PZ apod.), tudíž jsou velmi potřebné především z chovatelského hlediska.
Zkoušené disciplíny na ZV:

- Vrozená chuť k práci

- Hledání (systém, rychlost, vytrvalost)

- Vystavování

- Postupování

- Nos

- Klid před zvěří pernatou

- Klid před zvěří srstnatou

- Chování po výstřelu

- Zájem o stopu zvěře

- Vodění na řemeni

- Poslušnost


Podzimní zkoušky (PZ) – podzimní zkoušky probíhají zhruba od srpna do října, ale není výjimkou setkat se s nimi i první polovině roku a jsou zkouškami, jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře (zejména bažant, zajíc). Těchto zkoušek se mohou účastnit všichni ohaři bez ohledu na dříve vykonané zkoušky. Dlužno říci, že úspěšné absolvování podzimních zkoušek má pro všechna plemena ohařů největší význam, jelikož hlavní náplň těchto zkoušek – polní práce, je jejich doménou a kde zejména mohou naplno prokázat své typické plemenné vlastnosti, tzn. především prostorné hledání, vystavování a postupování, spolu s velikou ochotou k přinášení.
Zkoušené disciplíny na PZ:

- Společný hon

- Hledání (systém, rychlost, vytrvalost)

- Vystavování

- Postupování

- Nos

- Klid před zvěří pernatou

- Klid před zvěří srstnatou

- Chování po výstřelu

- Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté

- Přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli (vlečka)

- Přinášení pernaté zvěře

- Přinášení srstnaté zvěře

- Vodění na řemeni

- Přinášení kachny z hluboké vody

- Poslušnost

Lesní zkoušky (LZ) – absolvováním těchto zkoušek získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledávání zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti. Královskou disciplínou je zde barva, tedy dosled spárkaté zvěře. Terén i podmínky jsou náročnější - vítr se láme o stromy, pes musí pracovat více samostatně, prokazuje ochotu k přinášení lišky.
Zkoušené disciplíny na LZ:

- Přinášení lišky přes překážku

- Šoulačka s odložením

- Práce na pobarvené stopě (vodič, oznamovač vč. hlasitého, hlasič)

- Vlečka se zvěří srstnatou

- Vlečka s liškou

- Vyhledávání zvěře v houštinách

- Slídění

- Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté zvěře

- Dohledávka pohozené lišky

- Nos

- Chování na stanovišti

- Chování po výstřelu

- Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky

- Vodění na řemeni

- Poslušnost


Zkoušky z vodní práce (ZVP) – Tyto zkoušky jsou vhodné pro psy z oblastí s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje také vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti v těchto, pro psa náročných, podmínkách.
Zkoušené disciplíny na ZVP:

- Ochota k práci v hluboké vodě

- Přinášení kachny z hluboké vody

- Nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí

- Dohledávka pohozené kachny v rákosí

- Chování na stanovišti

- Poslušnost


Všestranné zkoušky (VZ) – Na všestranných zkouškách ohař prokazuje svou základní přirozenost - všestrannost, kterou má uvedenou ve standardu – práci na poli, na vodě i v lese. Jsou to zkoušky dvoudenní. VZ jsou považované za nejvyšší standardní zkoušky a předpokládá se u nich vyšší úroveň cvičitelů. Podmínkou pro účast na VZ je úspěšné absolvování PZ nebo LZ. Na základě jejich získaní je psovi do průkazu původu zapsána všestrannost a označena písmenem U.

Ti nejúspěšnější se pak s vysokým počtem bodů mohou přihlásit na Nominační soutěž Memoriálu Richarda Knolla (MRK), jedné z nejvyšších prestižních zkoušek pro ohaře v České republice. 20 nejúspěšnějších má tu čest startovat na MRK. Z MRK prvních 10 úspěšných automaticky posupuje na soutěž nejvyšší - Memoriál Karla Podhajského.
V lovecké kynologii se setkáte často s názvy Memoriál. Tyto zkoušky jsou pořádané na počest osoby, jež se podílela na rozvoji české lovecké kynologie.
Na některých klubových zkouškách, memoriálech či předem ohlášených zkouškách pořádaných OMS jsou zadávány pracovní tituly čekatelství Šampióna práce - CACT a Res. CACT. případně čekatelství mezinárodního Šampióna práce - CACIT a Res. CACIT. Tituly jsou nenárokové a jejich přesná pravidla udělování nalezne zde.


Pro zajímavost ještě uvedeme, že ohař může absolvovat Barvářské zkoušky (BZ) dle zkušebního řádu jezevčíků a teriérů. Na těchto zkouškách je především prokazovaná vyšší úroveň práce na pobarvené stopě, která je minimálně 12 hodin stará.


Propozice a přihlášky
Z přehledu loveckých zkoušek konaných v daném roce v ČR si na stránkách ČMMJ vyberte druh zkoušky, který chcete absolvovat, termín a místo (to v případě, že Vám nevyhovuje termín zkoušek ve Vašem okrese) a kontaktujte příslušný Okresní myslivecký spolek, který danou zkoušku pořádá. Ze sekretariátu OMSu obdržíte formulář přihlášky a propozice k dané zkoušce, kde se dozvíte podrobnější podmínky k účasti Vašeho psa.

Náš klub (KCHHMO z.s.) pořádá dvě pracovní zkoušky vyššího typu, ktere se stridaji v dvouletem cyklu, a sice Memoriál prof. Jaroslava Svobody (MJS) a Memoriál MVDr. Jiřího Michálka (MJM), Klubové zkoušky vloh, Klubové podzimní zkoušky, Klubové lesní zkoušky – Memoriál Vladimíra Černého a Field Trialy. Rozpis těchto akcí vcetne online přihlášení naleznete zde.
Pro účast na všech ostatních zkouškách je nutno kontaktovat dotyčné pořadatele a nikoliv náš klub.
 


DALŠÍ ČLÁNKY V TÉTO KATEGORII

21.10.2020
Chci chovat

20.10.2020
Co se děje na výstavách